Underhållsplan

Vad är en underhållsplan?

En underhållsplan beskriver en fastighets nutida och framtida underhållsbehov. Underhållsplanen beskriver vilka typer av underhållsåtgärder som behöver göras i fastigheten, när de ska göras, samt hur mycket de kommer att kosta.

Underhållsplanen är i samband med ekonomiskt fastighetsförvaltning ett mycket viktigt underlag vid kalkylering av såväl flerårsbudget som årlig budget. Underhållsplanen möjliggör bl.a. för jämnare ekonomi och är även en förutsättning för att fastighetsägaren ska kunna undvika större ekonomiska överraskningar. Utförande av planerade underhållsåtgärder istället för kostsamma akuta insatser lönar sig.


Underhållsplanen anger fastighetens underhållsbehov i omfattning, kostnad och tid, dvs:

-VAD som ska utföras
-NÄR det ska utföras
-KOSTNAD för utförande

Underhållsplanen omfattar en på förhand utvald period, normalt 10 – 30 år. Längre planering resulterar normalt i bättre ekonomisk förberedelse. Därför rekommenderas en underhållsplan omfattande 30 år.

I en underhållsplan ingår framtida planerat underhåll av exempelvis byggnadsdelar, teknikdelar och installationer såsom utvändiga delar exempelvis tak, fasader och fönster. Inre utrymmen exempelvis grundläggning och källare, vind och garage. Installationsdelar och driftutrymmen innehållande bl.a. installationer för värme, vatten, avlopp och el etc. En fastighet är en stor tillgång, för en brf den allra största. Att förvalta fastigheten ändamålsenligt genom planerat underhåll bibehåller man oftast fastighetens standard och funktion, vilket i de allra flesta fallen bevarar fastighetens värde.


Underhållsplanen – varför ska man ha en?

Syftet med underhållsplanen är för fastighetsägare eller bostadsrättsförening att identifiera underhållsbehovet, bestämma när i tiden underhållsåtgärder ska utföras samt att prissätta varje underhållsåtgärd. Kontroll över fastighetens underhållsbehov både på kort och lång sikt är behövligt för att bostadsrättsföreningen ska vara förberedd inför kommande underhållskostnader och inte råka ut för kostsamt akut underhållsbehov. Underhållsplanen gör att bostadsrättsföreningen får kännedom om hur mycket pengar kommande underhållskostnader kommer att kosta, och därmed i god tid kännedom om hur mycket pengar som behöver avsättas till underhållsfonden.

Alla beståndsdelar i en fastighet åldras och kan i värsta läget gå sönder om de inte underhålls. Med en underhållsplan vill man förebygga att bostadsrättsföreningen behöver genomgå akuta dyra underhållsåtgärder, vilka ofta resulterar i akut belåning till högre räntepriser. En bra underhållsplan förutser kommande underhållsåtgärder och gör bl.a. att bostadsrättsföreningen kan ha jämnare avgiftshöjningar för sina medlemmar.


En fastighet som genomgår ändamålsenligt periodiskt underhåll ger oftast bostadsrättsföreningen fördelar, exempelvis:

- förutsett underhållsbehov och underhållskostnader
- lägre drifts- och underhållskostnader
- jämnare slitage och kostnadsutveckling
- rättvis självkostnad (månadsavgift) för bostadsrättsinnehavare
- enklare och tydligare teknisk och ekonomisk förvaltning
- högre värde för fastighet och bostadsrätter
- minskad tidsåtgång för styrelsearbeten
- högre kreditvärdighet fastigheten
- Lägre försäkringspremier

Underhållsplanen förenklar för samtliga som är involverade i bostadsrättsföreningens förvaltning, exempelvis:

- Styrelsen teknisk & ekonomisk planering
- Förvaltare prioritering av underhållsåtgärder
- Ekonomer budgetering och finansstrategier
- Revisorer föreningens allomfattande status
- Spekulanter information om underhållsbehov och ekonomi
- Kreditgivare bedömning vid lån

Offert, fråga eller fundering? Kontakta oss