Överlåtelsebesiktning

En överlåtelsebesiktning (husbesiktning) avser normalt villor och fritidshus. Besiktningen är en byggnadsteknisk undersökning vilken utförs vid försäljning eller köp av hus. Som husköpare kan du anlita en besiktningsman för att hjälpa dig i din lagstadgade ”undersökningsplikt”, dvs din skyldighet att kontrollera husets kondition.

Vad är en överlåtelsebesiktning?

Husköpare väljer oftast att låta en auktoriserad besiktningsman göra en överlåtelsebesiktning. Besiktningen utförs normalt för att hjälpa husköparen i dennes undersökningsplikt vad gäller undersökning av exempelvis lägenheten, villan eller fritidshuset. Överlåtelsebesiktningen ersätter normalt inte köparens undersökningsansvar utan ska ses som just extra beslutsstöd. Undersökningsplikten förblir normalt alltid hos husköparen, varför husköparen bör vara insatt i samtlig besiktning och undersökning av bostaden, samt själv medverka vid besiktningar. Se också fastighetsbesiktning

När ska man göra en överlåtelsebesiktning?

Överlåtelsebesiktningen och eventuellt övriga kontroller bör utföras före köpekontrakt signeras. Vid signering av köpekontrakt bedöms normalt köparens rätt till att undersöka fastigheten vara förverkad. Det finns däremot ett relativt vanligt förekommande undantag för köpare som vill besiktiga fastigheten men inte har tid före signering av köpekontrakt. En klausul vilken ger köparen rätt till besiktning i efter kontraktets signering kan infogas i köpekontraktet. En sådan klausul bör alltid kompletteras med eventuella åtgärder som ska gälla om exempelvis överlåtelsebesiktningen påvisar allvarliga fel och brister, t.ex. om köpet ska hävas eller avhjälpande av allvarliga fel ska ske.


Hur går en husbesiktning till?

Överlåtelsebesiktning genomförd av auktoriserad besiktningsman inkluderar vanligen besiktning i egenskap av en noggrann undersökning av byggnadens skick. Besiktningen görs okulärt där besiktningsmannen tittar på husets byggnadsdelar, och på marken runt huset. Exempelvis besiktigas utrymmen såsom vind, källare, samtliga rum, utsida, tak och eventuellt garage. Besiktningsmannen noterar bedömningar, såsom: Inget att notera (om beståndsdelen är i normalt skick), samt beskriver fel och brister. Vid upptäckt av fel i huset som besiktningsmannen bedömer vara riskfyllda skrivs en riskanalys, exempelvis vid fuktskada och fel i våtrum. Riskanalysen innehåller normalt beskrivningar av påträffade risker i huset. Skulle husbesiktningen påvisa behov av ytterligare undersökning såsom fuktmätning vilken kräver ingrepp i huskroppen rekommenderar besiktningsmannen så kallad fortsatt teknisk undersökning.

Hur garanterar man en bra överlåtelsebesiktning?

En bra överlåtelsebesiktning utförs genom att fastighetskonsult före besiktning utför en förstudie för aktuellt hus, för att skapa sig en god uppfattning om besiktningsuppdraget. Okulär besiktning utförs företrädesvis tillsammans med fastighetens intressenter för maximalt informationsutbyte. Besiktningen omfattar förutom ovan okulär besiktning av byggnader inkluderande samtliga förekommande utvändiga och allmänna delar såsom tak, fasader och fönster, inre utrymmen, grundläggning, vind och garage. Den bör även omfatta installations- och driftutrymmen, samt andra utrymmen där husägaren har underhållsansvar. Överlåtelsebesiktningen bör även omfatta syn av installationer för värme, vatten, avlopp, elektroniska beståndsdelar. Fuktmätning med lägst fuktindikator bör utföras i husets våta utrymmen såsom badrum och tvättrum m.fl., samt för husets riskkonstruktioner såsom uppreglade golv och väggar m.fl. Bra projektledning ser till att samordna och leda projektet från start till slut

Visste du att du som köpare av ett hus har undersökningsplikt?

Vad ingår i en överlåtelsebesiktning?

Byggnader inkluderande samtliga förekommande utvändiga och allmänna delar såsom: tak, fasader och fönster m.fl. Inre utrymmen (t.ex. grundläggning, vind och ev. garage); Installations- och driftutrymmen m.fl. Andra utrymmen där fastighetsägare har underhållsansvar; utvändiga delar (t.ex. markytor och parkeringsplatser) Installationer för värme, vatten, avlopp, el etc. bedöms okulärt och genom historik. Instrument för fuktindikering/mätning i våta utrymmen. Kompletterande djupundersökningar såsom prövning m.fl. kan ombesörjas tillkommande av Sveriges Fastighetskonsult om ordinarie bedömning visar på behov av detta.

Hur länge gäller en överlåtelsebesiktning?

Normalt sett tar besiktningsföretaget ansvar för besiktningen i två till tre år. I anslutning till besiktningen så bör all viktig information så som detta noteras ned i besiktningsprotokollet för att påvisa vad för bestämmelser som gäller.


Vilka handlingar ligger till grund för en överlåtelsebesiktning?

En besiktning genomförs av en köpare för att uppfylla undersökningsplikten. Det finns inget krav på att man som köpare måste genomföra en besiktning men det kan vara bra att göra så man inte köper ett hus fullt med brister. Säljaren kan också göra en besiktning, men det är inget som ska hindra köparen från att göra detsamma. Om endast säljaren låter genomföra en besiktning har inte köparen något avtal med besiktningsmannen och då blir det svårare att reklamera besiktningstjänsten om det visar sig att besiktningsmannen har slarvat. Tips! En säljare kan ha tecknat en försäkring i samband med besiktningen. Den kan ge köparen ett visst skydd. Om säljaren har gjort en besiktning finns det möjlighet för köparen att köpa in sig på besiktningen och stå som en av avtalets parter.


Vad kostar en överlåtelsebesiktning?

Det finns en rad faktorer som avgör det slutliga priset på en överlåtelsebesiktning. De vanligaste faktorerna som är avgörande är besiktningstyp och storlek på fastigheten. Priset för en standard villa är kring pris: 5000 – 10 000 kr för en normal husbesiktning. Få en gratis offert av priset på en överlåtelsebesiktning här!

Besiktningsprotokoll

Alla besiktningsprotokoll har normalt besiktningsutlåtanden i text och bilder som kan fungera som dokumentation över fastighetens kondition samt ett verktyg för planerande av åtgärder. Skulle köparen inte förstå sig på anmärkningar i besiktningsprotokollet kan vanligtvis besiktningsmannen kontaktas för förtydligande. Besiktningsföretagets kontaktuppgifter finns normalt i protokollet.

Anlita en besiktningsman som är godkänd SBR-byggingenjör om du vill du vara säker på att besiktningen utförs av en besiktningsman med byggingenjörsexamen eller motsvarande.

Vad innebär ”av SBR godkänd byggingenjör”?
En ”av SBR godkänd byggingenjör” har granskats och godkänts av SBRs antagningsutskott och har åtagit sig att följa SBRs etiska regler och bestämmelser, samt är normalt underställd SBRs ansvarsnämnd.
Besiktningsmannen ska ha dokumenterad byggteknisk utbildning som uppfyller SBRs krav.
Ett grundläggande krav är att exempelvis besiktningsmannen vid överlåtelsebesiktning innehar giltig ansvarsförsäkring för överlåtelsebesiktning.

När ska man göra en överlåtelsebesiktning?

Generellt sett bör överlåtelsebesiktingen göras innan kontraktet undertecknas. När köpekontraktet är undertecknat så är det bindande och köparens tid för att undersöka fastigheten anses ha löpt ut.


Hur väljer jag rätt besiktningsman?

Idag finns inga lagar eller förankrade krav på besiktningsmannens utbildning eller erfarenheter vid utförandet av överlåtelsebesiktningar. Därför är det viktigt att som lägst välja en av Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR) godkänd SBR-Byggingenjör. Då kan köparen vara mer säker i att besiktningsmannen innehar tillräcklig utbildning, kvalificerad erfarenhet och ansvarsförsäkring för att kunna ge konsultation vid en fastighetsöverlåtelse.

Frågor, offert eller bokning? Kontakta oss